Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter uitspreekt wanneer iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn of haar financiën goed te beheren. De beschermingsbewindvoerder is dan gemachtigd om iemands vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Dit zijn, eenvoudig gezegd, alle zaken die te maken hebben met de financiën (geldzaken) en het vermogen.
Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind, bewindvoering of onderbewindstelling genoemd is een wettelijke beschermingsmaatregel. Het is dus bedoeld ter bescherming van het geld en de goederen van een meerderjarige. Het is een puur financiële maatregel. Klik op de knop om meer over beschermingsbewind te lezen op de website van de Rijksoverheid.
Klik op de knop om meer over beschermingsbewind te lezen op de website van de Rijksoverheid.
Beschermingsbewind geeft rust en stabiliteit. Het is een belangrijke stap op weg naar een financieel zorgeloze toekomst.

Hoe werkt beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter en kan alleen door de rechter ongedaan gemaakt worden. Bij het begin van het bewind wordt een beschrijving van de beginsituatie gemaakt; de boedelbeschrijving. Jaarlijks legt Carolus Bewind rekening en verantwoording aan de cliënt af en wordt deze gecontroleerd door de rechtbank.

De bewindvoerder is vanaf het moment van de uitspraak van de kantonrechter verantwoordelijk voor de financiën van de cliënt en beheert vanaf dat moment alle geldzaken. Er wordt een beheer- en leefgeldrekening geopend. Alle betrokken partijen worden aangeschreven, vanaf dat moment komt alle post binnen op het postadres van de bewindvoerder.

Hij/zij ziet erop toe dat de cliënt het inkomen, toeslagen en eventuele andere financiële voorzieningen ontvangt waar recht op is. Er wordt een budgetplan opgesteld. In dit budgetplan staat wat er maandelijks inkomt en wat er uit gaat. Alle vaste maandelijkse lasten worden betaald en er zal gereserveerd worden voor jaarlijks terugkerende uitgaven. Indien mogelijk zal er gespaard worden voor grote(re) incidentele uitgaven. De cliënt krijgt leefgeld uitbetaald op de leefgeldrekening.

Aanpak bij schulden

Indien er sprake is van schulden worden alle aanwezige schulden in kaart gebracht. Alle betrokken schuldeisers worden aangeschreven, de post komt binnen op het postadres van de bewindvoerder. Hij/zij bewaakt dat alle schuldeisers zich aan de wet houden, en dat de cliënt het inkomen krijgt waar recht op is.

Wanneer de financiële situatie en het gedrag van de cliënt stabiel is (gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden) bereiden wij een aanvraag schuldsanering voor. Het is belangrijk dat er niet te vroeg een aanvraag schuldsanering wordt gedaan, het kost vaak wat tijd voordat alle schulden bekend zijn. Voor het slagen van de schuldsanering is het belangrijk dat er niet later vorderingen boven tafel komen die niet meer in de regeling meekunnen. Wanneer de situatie er om vraagt kan sneller een aanvraag schuldsanering worden voorbereid en ingediend.

De cliënt krijgt toegang tot het klantportaal en houdt zo overzicht over de inkomsten en uitgaven en alle andere verrichtingen in het dossier.

De taken van een bewindvoerder

  • Tot de taken van bewindvoerder behoren onder andere:
  • Beheer van financiële middelen; inkomsten, pensioenen, uitkeringen, toeslagen, banksaldi, beleggingen etc. en alle materiële goederen van waarde: woning, auto, etc.
  • Verzorgen van betaling van vaste lasten (huur/hypotheek, gas-elektrisch-water, verzekeringen, belastingen, abonnementen etc.)
  • Verzorgen van aangifte IB, aanvragen huur- en zorgtoeslag etc.
  • Indien van toepassing aanvragen van kwijtschelding
  • Indien van toepassing aanvragen van inkomen verruimende voorziening
  • Inschrijving van het bewind bij het kadaster wanneer er sprake is van een eigen woning

Voor wie?

Hierbij kunt u onder andere denken aan een verstandelijke beperking, psychische klachten, lichamelijk handicap, verslaving, ziekte of ouderdom waardoor iemand zijn financiële zaken zelf niet meer kan regelen.

Er is sprake van problematische schulden als u uw schulden niet binnen 3 jaar kunt terugbetalen.